โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

กฏหมาย IT ในยุคดิจิตอล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ กฎหมาย IT ในยุดดิจิตอล โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัตเทพ พิทักษา จากสำนักงานกฎหมายคดีอินเตอร์ลอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Seminar for Computer Science โดยมี อ.ณิชานันท์ สมัครไทย และอาจารย์สุพลักษณ์ สโมสร เป็นอาจารย์ประจำวิชาและเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 มิถุนายน ที่บริเวณชั้น 2 The Hall Convention Center ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค โดยมีนายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค ผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค ร่วมกันเปิดงาน โดยภายในงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลงานของนักศึกษา และผลงานของอาจารย์ร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณชั้น 2 The Hall Convention Center ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค

หลักสูตร

ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีความรู้ มีความสามารถในด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer science) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ซึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับนามธรรม หรือความคิดเชิงทฤษฎี
200

บุคลากรสายวิชาการ

150

บุคลากรสายสนับสนุน

1240

นักศึกษา

110

โครงการนักศึกษา

OUR TEAM

อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง

อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง

รองคณบดี
ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง

คณบดี
นายตะวัน ขุนอาสา

นายตะวัน ขุนอาสา

รองคณบดี

หลักสูตรระยะสั้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพิธีมอบใบรับรอง CompTIAให้กับผู้ผ่านการอบรมและสอบใบรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
พิธีมอบใบรับรอง CompTIAให้กับผู้ผ่านการอบรมและสอบใบรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

พิธีมอบใบรับรอง CompTIAให้กับผู้ผ่านการอบรมและสอบใบรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

อ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล 092-5519356 อ.สุพัชชา ทัพสัพ 095-8491516

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสอบใบรับรอง 1. บุคคลทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปฎิบัติงาน หรือ 2. บุคลากรภาคการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการพัฒนาประเทศ หรือ 3. บุคลากรที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ ***รับสมัครผ่านระบบ Online พร้อมการจ่ายค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ได้ถึงก่อนวันอบรมแต่ละหลักสูตร ***สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลังจากสมัคร Online 2 วันทำการ
SCI@RUS  -- CompTIA

SCI@RUS -- CompTIA