โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

กฏหมาย IT ในยุคดิจิตอล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ กฎหมาย IT ในยุดดิจิตอล โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัตเทพ พิทักษา จากสำนักงานกฎหมายคดีอินเตอร์ลอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Seminar for Computer Science โดยมี อ.ณิชานันท์ สมัครไทย และอาจารย์สุพลักษณ์ สโมสร เป็นอาจารย์ประจำวิชาและเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 มิถุนายน ที่บริเวณชั้น 2 The Hall Convention Center ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค โดยมีนายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค ผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค ร่วมกันเปิดงาน โดยภายในงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลงานของนักศึกษา และผลงานของอาจารย์ร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณชั้น 2 The Hall Convention Center ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพิธีมอบใบรับรอง CompTIAให้กับผู้ผ่านการอบรมและสอบใบรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
พิธีมอบใบรับรอง CompTIAให้กับผู้ผ่านการอบรมและสอบใบรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

พิธีมอบใบรับรอง CompTIAให้กับผู้ผ่านการอบรมและสอบใบรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

อ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล 092-5519356 อ.สุพัชชา ทัพสัพ 095-8491516

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสอบใบรับรอง 1. บุคคลทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปฎิบัติงาน หรือ 2. บุคลากรภาคการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการพัฒนาประเทศ หรือ 3. บุคลากรที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ ***รับสมัครผ่านระบบ Online พร้อมการจ่ายค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ได้ถึงก่อนวันอบรมแต่ละหลักสูตร ***สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลังจากสมัคร Online 2 วันทำการ
SCI@RUS  -- CompTIA

SCI@RUS -- CompTIA