Tel: +6692-263-0007

ระเบียบการรับ TCAS 2564

ประเภทโควตา และประเภทรับตรง ช่วงที่ 1 รับสมัครวันที่ 5 ต.ค. 63 ถึง วันที่ 30 พ.ย. 63

Download PDF

ระเบียบการรับตรง 2564

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มัธยมศึกษาตอนปลย

Download PDF
Daily Alerts:
image description

ยินดีต้อนรับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการและตรงตามความต้องการต้องตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมล่าสุด

image description

วันพุธที่​ 4 พฤศจิกายน​ 2563 ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย ในหัวข้อ “อารยธรรมแห่งสุวรรณภูมิ” กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเตชิต เถียรประภากุล ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จากโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา มาร่วมเสวนาใน ครั้งนี้ คลิปให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษากลุ่มเรียน MMT46321N และกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “อารยธรรมแห่งสุวรรณภูมิ” โดยผู้ที่ได้รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.กิตวรา สะแม ชื่อภาพ “อาทิตย์​อัศดง” กลุ่มเรียน MMT46241N รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.ญาณัจฉรา คำแก้ว ชื่อภาพ “วัดใหญ่ชัยมงคล” กลุ่มเรียน MMT46321N รางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ น.ส.เมทิณี อยู่​สบาย ชื่อภาพ “เส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด” น.ส.วรปภา สายหยุด ชื่อภาพ “สามเจ” และ น.ส.ชิดชนก บุญ​จันทร์ ชื่อภาพ “ยักษา” กลุ่มเรียน MMT46241N ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

image description

ประชุมหารือการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางวรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการ ดร.กัณฐชา จารุจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประชุมหารือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมการการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี