ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทอง
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

อาจารย์ตะวัน ขุนอาสา
รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ

ดร.สรชัย ชวรางกูร
รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ณัฐพงศ์ สนองคุณ
รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี

ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง
รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี