ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สรชัย ชวรางกูร
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

อาจารย์ตะวัน ขุนอาสา
รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ

อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง
รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ณัฐพงศ์ สนองคุณ
รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี

ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง
รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี