นางสาวชุติมา ยินดีทีป
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวธันยากร อุบลสุข
เจ้าหน้าที่งานวิชาการและวิจัย

นายสุรัช ประหยัด
งานวิชาการและวิจัย/นักวิทยาศาสตร์