บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

   
  ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ผศ.วลัยพร สินสวัสดิ์ ผศ.ประนอม สุขเกื้อ ผศ.ดร.ชื่นสุมณ  ยิ้มถิน
     
     
นายพงฐฉัตร เนียมทรง ผศ.วรรณา ศรีเพ็ชราพร ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง
     
     
ดร.วิชนี มัธยม นางอรุณี ชัยศรี นางสาวดารานัย รบเมือง
     
     
ดร.น้ำอ้อย  ปัญญา นางสาวกาญจนา พิศาภาค นางสาวกัญญา กอแก้ว
     
     
ดร.ดวงหทัย รัตนสัจธรรม ดร.พรพรรณ รัตนะสัจจะ ดร.ปวีณา สุขสอาด
     
     
นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล ดร.เอกชัย มาตวงศ์ ผศ.ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร 
     
     
   
  ดร.นพเก้า สระแก้ว  
     
     

 328 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 147 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3179 ครั้ง
  • ปีนี้ : 28815 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 28815 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ