บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   
  ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง นายตะวัน  ขุนอาสา ดร.เอกชัย  เนาวนิช
     
     
นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย นายอนุชา  ซาเฮาะ นายอภิชาติ  โชคเหรียญสุขชัย
     
     
ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล นางสาวสุพลักษณ์  สโมสร นายพงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล
     
     
นายกรมวุฒิ  นงนุช นางสาวณิชานันท์  สมัครไทย ดร.ทศพร ดิษฐ์ศิริ
     
     
ดร.จิตตภู พูลวัน ดร.เสาวลักษณ์ ลีลาวงศาโรจน์ ดร.ธนพร ปฏิกรณ์
     
     
     


457 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 145 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3177 ครั้ง
  • ปีนี้ : 28813 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 28813 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ