เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

 

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  Program in Innovation and Data Management of Industrial Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ  (ไทย) : วท.บ. (นวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Innovation and Data Management of Industrial Business)                                                

ชื่อย่อ  (อังกฤษ):  B.Sc. (Innovation and Data Management of Industrial Business)                  

                              

Facebook: IDMSci (https://www.facebook.com/IDMSci)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30    หน่วยกิต
     1. กลุ่มวิชาบูรณาการสู่ความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์  12    หน่วยกิต
     2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12    หน่วยกิต
     3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6     หน่วยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  85    หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  12    หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ  51    หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  15     หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  7      หน่วยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6     หน่วยกิต

             

วิชาหลัก (Hi-light)

      - การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

      - การเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

      - การวิเคราะห์ตลาด

      - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล                                 

      - การเป็นผู้ประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชาหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก) หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิเคราะห์ข้อมูล
 2. นักวิเคราะห์สถิติธุรกิจ
 3. นักวิเคราะห์ระบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
 4. นักวิเคราะห์ตลาดและแผน
 5. ผู้ประกอบการอิสระทางด้านการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 2038 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 55 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 21785 ครั้ง
 • ปีนี้ : 55745 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 223414 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ