เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Data Science Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการการจัดการข้อมูล)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการการจัดการข้อมูล)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science Management)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Data Science Management)

Facebook : DSM: sci math_non

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาภาษา 13 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
 4. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วิชาหลัก (Hi-light)
- เรียนรู้ด้วยภาคทฤษฎีควบคู่กับปฏิบัติจริง วิเคราะห์และการจัดการข้อมูล แก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจและเชิงอุตสาหกรรม
- การพยากรณ์เชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
- การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- ธุรกิจอัจฉริยะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชาหรือระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิเคราะห์ข้อมูล
2. นักวิทยาการข้อมูล
3. นักจัดการข้อมูล
4. นักควบคุมคุณภาพ
5. ประกอบอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวางแผนการจัดการการขนส่ง นักวางแผนการผลิต นักวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการการจัดการข้อมูลหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.รุจิรา คงนุ้ย 0806038749

ID_LINE : kung_math2439 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 67 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 21797 ครั้ง
 • ปีนี้ : 55757 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 223426 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ