เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่ื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Computer Science)

Facebook 

หันตรา: We R-CSS, ComSci Huntra
นนทบุรี: CSNON

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษา 13 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

วิชาหลัก (Hi-light)
- การเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็ปไซต์
- การออกแบบระบบและความปลอดภัย
- ปัญญาประดิษฐ์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. นักเขียนโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
2. นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
3. นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
4. นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์

 

 

 3433 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 133 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21863 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55823 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223492 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ