เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่อย่อ (ไทย) ทล.บ.(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Technology (Multimedia Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Tech. (Multimedia Technology)

facebook : multimedia_technology_rmutsb

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   132 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษา 13 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 59 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

วิชาหลัก (Hi-light)

- คอมพิวเตอร์กราฟิก
- เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล
- เทคโนโลยีการผลิตภาพเคลื่อนไหว
- การพัฒนาสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชาหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก) หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยใช้การเทียบโอนผลการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
2. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3. นักสร้างภาพเคลื่อนไหว
4. นักพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และเว็บไซต์
5. นักพัฒนาเกมและสื่อเสมือนจริง
6. ผู้ประกอบการด้านมัลติมีเดีย4995 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 51 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21781 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55741 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223410 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ