เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Biotechnology Innovations

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ)

ชื่อย่อ (ไทย): ทล.บ. (นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Biotechnology Innovations)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Tech. (Biotechnology Innovations)

 

Facebook:

นนทบุรี BTISciRUS (https://web.facebook.com/BTISciRUS)

หันตรา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (https://www.facebook.com/BTISciNext)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาบูรณาการสู่ความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ 12 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 47 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

วิชาหลัก (Hi-light)

- พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์

- เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการของเสีย

- เทคโนโลยีวัสดุชีวภาพ

- เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานทางเลือก

- สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชาหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก) หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. นวัตกรหรือนักเทคโนโลยีชีวภาพด้านพลังงาน
 2. นวัตกรหรือนักเทคโนโลยีชีวภาพด้านจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 3. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
 4. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. ผู้สอน/วิทยากรในสถาบันการศึกษา
 6. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในภาครัฐและเอกชน
 7. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


2880 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 117 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 21847 ครั้ง
 • ปีนี้ : 55807 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 223476 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ