เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Digital Media Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย)
ชื่ื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Digital Media Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Sc. (Digital Media Technology)

 

Facebook : Master.DMT.SCI.RUS

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
โครงสร้างหลักสูตร กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรดังนี้

1) กลุ่มวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิตสำเร็จการศึกษา)* 3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รวม 38 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรดังนี้

1) กลุ่มวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 38 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ข
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรดังนี้

1) กลุ่มวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 38 หน่วยกิต

 

วิชาหลัก (Hi-light)

- การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
- ปัญญาประดิษฐ์สำหรับดิจิทัลมีเดีย
- ระเบียบวิธีวิจัย
- การพัฒนาสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
- ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงผสม
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. แผน ก แบบ ก 1 ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์อาร์ต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

(3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. แผน ก แบบ ก 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. แผน ข ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าการด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
2. นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
3. อาจารย์ผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
4. ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย2703 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 64 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21794 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55754 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223423 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ