คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

คณะกรรมการประจำคณะ

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ
  รองคณบดี(นายพงฐฉัตร เนียมทรง) กรรมการ
  รองคณบดี(นายตะวัน ขุนอาสา)  กรรมการ
  รองคณบดี(นายสรชัย ชวรางกูร) กรรมการ
  รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี (นายณัฐพงศ์   สนองคุณ ) กรรมการ 
  รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี (ดร.อดุลย์   หาญวังม่วง) กรรมการ
  นายอนุชา ซาเฮาะ (หัวหน้าสาขาวิชา) กรรมการ
  นายสุนทรา เฟื่องฟุ้ง (หัวหน้าสาขาวิชา) กรรมการ
  นายประภาส กลับนวล (หัวหน้าสาขาวิชา)  กรรมการ
  นายธีระยุทธ เพลิดพริ้ง (คณาจารย์ประจำ) กรรมการ
  ผศ.สุวิกร กระแจะจันทร์ (คณาจารย์ประจำ)  กรรมการ
  รศ.สมชาย ปราการเจริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ
  ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ
  ผศ.วรรณา ศรีเพ็ชราพร   เลขานุการ
  นางสาวทักษญา พลอยอิ่ม  ผู้ช่วยเลขานุการ

                                              836 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 99 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3131 ครั้ง
  • ปีนี้ : 28767 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 28767 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ