เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health Program in Public Health
  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ชื่อเต็ม (ไทย)    : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
      ชื่อย่อ (ไทย)     : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
      ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Public Health)
      ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.P.H. (Public Health)
  3. วิชาเอก
      -
  4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
  5. รูปแบบของหลักสูตร
      5.1 รูปแบบ
            หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
      5.2 ประเภทของหลักสูตร
            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
      5.3 ภาษาที่ใช้
            ภาษาไทย
      5.4 การรับนักศึกษา
            รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
            เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอื่นในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกงาน ซึ่งดำเนินการทำบันทึกความร่วมมือกับ 2 หน่วยงานได้แก่ โรงพยาบาลบ้านฉาง และบริษัทคัยโกเฮาส์ จำกัด
       5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
       6.1 สถานภาพของหลักสูตร
             หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
       6.2 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
       6.3 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
       6.4 กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
  7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
      หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2568
  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
      8.1 นักวิชาการด้านสุขภาพในภาครัฐและเอกชนด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านสุขศึกษา ด้านการสุขาภิบาล ด้านการควบคุมโรค
      8.2 นักบริหารสาธารณสุข
      8.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนในภาครัฐและเอกชน
      8.4 นักสถิติและนักวิจัย
      8.5 นักพัฒนาชุมชน
      8.6 ครูผู้ช่วย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์/สุขศึกษาและพลศึกษา)
      8.7 ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
      8.8 ประกอบอาชีพอิสระ


Tag : #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : จักรพันธ์


404 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 64 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 4671 ครั้ง
 • ปีนี้ : 57650 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 225319 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ