เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

   
  นางสาวกาญจนา พิศาภาค  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ผศ.ประนอม สุขเกื้อ ผศ.ดร.ชื่นสุมณ  ยิ้มถิน นายพงฐฉัตร เนียมทรง
     
     
นางอรุณี ชัยศรี นางสาวดารานัย รบเมือง ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง
     
     
ดร.วิชนี มัธยม ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง นางสาวกัญญา กอแก้ว
     
     
ดร.น้ำอ้อย  ปัญญา ดร.ดวงหทัย รัตนสัจธรรม ดร.พรพรรณ รัตนะสัจจะ
     
     
นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล ผศ.ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร  ดร.ปวีณา สุขสอาด
     
     
 
ดร.เอกชัย มาตวงศ์ ดร.นพเก้า สระแก้ว  
     
     
     
     
     
     

 191 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 53 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3703 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7718 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 7718 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ