บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

     
   
  นางลลิตพัทธ์  สุขเรือน  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ  อำพันธ์ทอง ผศ.ดร.วาสุกรี  แสงป้อม ผศ.ดร.เบญจพร  สว่างศรี
     
     
   
  นางเสริมศิริ ปราบเสร็จ นายสิทธิกร  มังคลา  
       

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

     
   
  นายปริญญา  เกิดปัญญา  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
นายณัฐพงศ์  สนองคุณ ผศ.จีรศักดิ์  พุ่มเจริญ ผศ.ลักษนันท์  พลอยวัฒนาวงศ์
     
     
ผศ.ดร.อุทาน  บูรณศักดิ์ศรี นางสาวสุพัชชา  ทัพสัพ นายจักรพันธ์ สาตมุณี
     
     

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

     
   
  นายธนวัฒน์   พงษ์สุวรรณ  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
       
   
  นายอาคม  หะยีอูมา ดร.จารุณี  สนองคุณ  
       

 

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

       
   
  นายมานพ  สังข์แก้ว นายสมเกียรติ  คงธนจินดาสิริ  
  หัวหน้าสาขาวิชา    

 759 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 136 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3756 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3756 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 40094 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ