เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นนทบุรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   
  ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ผศ.ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง นายตะวัน  ขุนอาสา ดร.เอกชัย  เนาวนิช
     
     
นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย นายอนุชา  ซาเฮาะ นายอภิชาติ  โชคเหรียญสุขชัย
     
     
ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล นางสาวสุพลักษณ์  สโมสร ผศ.พงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล
     
     
นายกรมวุฒิ  นงนุช ผศ.ณิชานันท์  สมัครไทย ดร.ทศพร ดิษฐ์ศิริ
     
     
ดร.จิตตภู พูลวัน ดร.เสาวลักษณ์ ลีลาวงศาโรจน์ ดร.ธนพร ปฏิกรณ์
     
     
   
  ว่าที่ ร.อ.พลปชา มณรัตนชัย  


3352 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 115 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21845 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55805 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223474 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ