บุคลากรศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

   
  ดร.รุจิรา  คงนุ้ย  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
     
ผศ.ดร.ทักษิณา  เครือหงส์ ดร.สมชาย  สมโภชพิสุทธิ์ นางสาวสุขพักตร์  แผนสมบูรณ์
     
       
   
  นางสาวกัญญลักษณ์  ทรัพย์กระจ่าง นางสาวณัฐกาญจน์  บุญสถิตย์  
       

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   
  ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง นายตะวัน  ขุนอาสา ดร.เอกชัย  เนาวนิช
     
     
นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย นายอนุชา  ซาเฮาะ นายอภิชาติ  โชคเหรียญสุขชัย
     
     
ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล นางสาวสุพลักษณ์  สโมสร นายพงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล
     
     
นายกรมวุฒิ  นงนุช นางสาวณิชานันท์  สมัครไทย ดร.ทศพร ดิษฐ์ศิริ
     
     
ดร.จิตตภู พูลวัน ดร.เสาวลักษณ์ ลีลาวงศาโรจน์ ดร.ธนพร ปฏิกรณ์

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

   
  ดร.สุธิษา  เละเซ็น  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ผศ.ธัญจิรา  บุญพิชญาภา ดร.อดุลย์  หาญวังม่วง ผศ.ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป
     
     
ผศ.ดร.วรนันธ์  เหล็กเพชร ดร.ธีระยุทธ  เพลิดพริ้ง ดร.เจษฎา  จันทร์ผาตระกูล
     
     
ผศ.ดร.พนิดา  หล่อวงศ์ ผศ.ดร.สุชาดา  บุญนิยม ผศ.ดร.สามารถ  ต่ายขาว
     
     
ดร.ณัฐพงศ์  วงษ์ดำเนิน ดร.ชวัลวิทย์  คุ้มทรัพย์ นายศิวัตม์  พลอินทร์
     
     

 

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

ผศ.สุวิกร  กระแจะจันทร์ นายมนตรี  สามงามดี นางภณิดา  หยั่งถึง
หัวหน้าสาขาวิชา    
     
     


783 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 92 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3124 ครั้ง
  • ปีนี้ : 28760 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 28760 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ