เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) 

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Digital Media Technology (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology Program in Digital Media Technology (Continuing Program)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Digital Media Technology)

Facebook : DMT.SCI.RUS

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 73 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 49 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วิชาหลัก (Hi-light)

- การผลิตสื่อดิจิทัล
- ดิจิทัลมีเดียบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- เทคโนโลยีเสมือนจริง
- เกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา หรือระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักพัฒนาสื่อดิจิทัล
2. นักพัฒนาสื่อเสมือนจริง
3. นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
4. นักวิชาการการศึกษา
5. นักพัฒนาเกมและแอนิเมชัน

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ศูนย์พื้นที่
1 ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล ประธานหลักสูตร 1 ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
2 ว่าที่ร้อยเอกพลปชา มณรัตนชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 ว่าที่ร้อยเอกพลปชา มณรัตนชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
3 นางสาวสุพลักษณ์ สโมสร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 นางสาวสุพลักษณ์ สโมสร อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
4 ดร.ปนัดดา บุญมั่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 ดร.ปนัดดา บุญมั่น อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
5 นายพงฐฉัตร เนียมทรง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 นายพงฐฉัตร เนียมทรง อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      6 ผศ.ดร.สรชัย ชวรางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      7 นายฐากร อยู่วิจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      8 ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      9 ดร.เอกชัย เนาวนิช อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      10 ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      11 นายกรมวุฒิ นงนุช อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

อ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

เบอร์ 092-5519356

ID_LINE : namen00n830 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 143 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3763 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3763 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 40101 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ