เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ดร.เจษฎา  จันทร์ผา (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประธานกรรมการ
 2. ดร.อดุลย์  หาญวังม่วง (รองคณบดี) กรรมการ
 3. นายมนตรี  สามงามดี  (รองคณบดี)  กรรมการ
 4. นางสาวกาญจนา  พิศาภาค (หัวหน้าสาขาวิชา) กรรมการ
 5. นายมานพ  สังข์แก้ว (หัวหน้าสาขาวิชา) กรรมการ 
 6. ผศ.ดร.วรนันธ์  เหล็กเพชร (คณาจารย์ประจำ) กรรมการ
 7. นายอาคม  หะยีอูมา (คณาจารย์ประจำ) กรรมการ
 8. นางสาวธนิฎา  ไตรวรานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 9. นายประทีป  วัชรโชคเกษม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 10. ผศ.ดร.จุมพต  พุ่มศรีภานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ
 11. รศ.ดร.กิตติทัศน์  สุบรรณจุ้ย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ
 12. นสพ.สถิตย์  อรุณแสง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ
 13. นางสาวทักษญา  พลอยอิ่ม (หัวหน้าสำนักงาน)  เลขานุการ
 14. นางสาวชนันธร  สมจิตต์ (สำนักงาน)   ผู้ช่วยเลขานุการ
 15. นางสาวกานดาวดี  โนชัย (สำนักงาน) ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 25652153 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 27 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1077 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3392 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171061 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ