วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Materials Innovation for Industry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Materials Innovation for Industry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Sc. (Materials Innovation for Industry)

Facebook : Scinon

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษา 13 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

วิชาหลัก (Hi-light)

- วัสดุและนวัตกรรม
- กระบวนการผลิตวัสดุ
- คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก.) หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหรือกระบวนการทางวัสดุ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ
2. นักวางแผนและควบคุมการผลิต

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ศูนย์พื้นที่
1 ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง ประธานหลักสูตร 1 ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
2 ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
3 ผศ.ดร.วรนันธ์ เหล็กเพชร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ผศ.ดร.วรนันธ์ เหล็กเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
4 ผศ.ดร.สุชาดา บุญนิยม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 ผศ.ดร.สุชาดา บุญนิยม อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
5 นายเจษฎา จันทร์ผา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 นายเจษฎา จันทร์ผา อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      6 ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      7 ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      8 ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      9 ดร.สมพงษ์ พิริยายนต์ อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      10 ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      11 ผศ.ธัญจิรา บุญพิชญาภา อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      12 ผศ.ดร.สามารถ ต่ายขาว อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      13 ดร.ชวัลวิทย์ คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      14 นายสัญญา คำจริง อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี
      15 ดร.สุธิษา เละเซ็น อาจารย์ประจำหลักสูตร นนทบุรี

 

 

 

 526 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 150 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3770 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3770 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 40108 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ