ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (1) | 78 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (2) | 85 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร | 65 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร | 280 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบห้องสมุด | 329 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | 43 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 118 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย | 65 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 154 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 140 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 110 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 148 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 377 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 147 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ | 79 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 183 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 117 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 66 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 126 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 234 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 319 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบประเมินความดี | 138 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 266 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 456 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 323 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 219 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 275 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 301 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 327 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 208 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 251 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 290 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 324 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 192 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน | 44 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)(12-18 พ.ค.2564) | 194 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ บุคคลทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) (12-18 พ.ค.2564) | 457 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 | 33 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย | 120 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) | 50 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | 78 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
DIGITAL Proceeding Library | 117 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 177 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 126 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน | 35 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ | 72 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 80 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 137 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินค่าปฐมนิเทศคืน | 72 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 117 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3149 ครั้ง
  • ปีนี้ : 28785 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 28785 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ