ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (1) | 86 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (2) | 128 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร | 72 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร | 352 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบห้องสมุด | 352 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | 55 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 143 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย | 129 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 169 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 174 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 185 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 225 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 422 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 244 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ | 93 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 242 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 220 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 79 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 148 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 250 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 330 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบประเมินความดี | 158 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 323 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 527 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 431 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 289 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 322 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 365 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 400 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 239 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 284 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 357 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 370 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 223 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน | 53 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)(12-18 พ.ค.2564) | 207 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ บุคคลทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) (12-18 พ.ค.2564) | 481 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 | 41 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย | 138 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) | 60 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | 106 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
DIGITAL Proceeding Library | 147 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 225 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 153 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน | 46 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ | 80 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 88 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 145 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินค่าปฐมนิเทศคืน | 84 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 119 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4059 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34189 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 34189 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ