ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน | 596 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากร สำนักงานคณบดี | 800 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 759 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 1179 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1081 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1323 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม | 421 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล | 614 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) | 743 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 588 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี | 897 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี | 660 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | 49 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบโควตา และระบบรับตรง ช่วงที่ 2 | 208 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | 73 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 | 60 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 | 63 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
link หน่วยงานภายใน | 599 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว ปี พ.ศ. 2563 | 322 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน | 922 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 | 165 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ข่าวสารหน่วยงาน | 54 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) | 247 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) | 319 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บันทึกการเดินทางของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2564 | 66 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว ปี พ.ศ. 2564 | 237 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 | 231 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี | 82 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ศูนย์นนทบุรี | 142 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี | 87 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำหลักสูตร วิทยาการการจัดการข้อมูล ศูนย์นนทบุรี | 100 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำหลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หันตรา | 101 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | 130 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
7 มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย | 109 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 | 347 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี | 66 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบโควตา และระบบรับตรง ช่วงที่ 3 | 55 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 306 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | 362 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ติดต่อเรา | 452 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบ Blockchain | 70 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบทะเบียนและประมวลผล | 161 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 119 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4059 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34189 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 34189 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ