Enter your keyword

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

LOGO_SCIRMUTSB

พันธกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2.สร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
4.ส่งเสริมภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และคุณธรรมได้มาตรฐานสากลเป็นที่ต้องการของประเทศและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างสรรค์ บูรณาการและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ชุมชนและสังคม เพื่อนำไปสู่รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. พัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี
5. สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้รองรับกับเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
7. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน