นางสาวทักษญา พลอยอิ่ม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวณิชาภัทร กลิ่นบำรุง
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

นางสาวชุติมา ยินดีทีป
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวนัทปภา หันนะเว
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นางสาวชนันธร สมจิตต์
หัวหน้างานสำนักงานของศูนย์นนทบุรี

นางสาวณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น
หัวหน้างานสำนักงานของศูนย์สุพรรณบุรี