อาจารย์อาคม หะยีอูมา
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์จารุณี สนองคุณ

อาจารย์ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ