ดร.วรนันธ์ เหล็กเพชร
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง

ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

อาจารย์เจษฎา จันทร์ผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญจิรา  บุญพิชญาภา

อาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล       

ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน

ดร.สุธิษา เละเซ็น

ดร.สุชาดา บุญนิยม

ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป

ดร.ชวัลวิทย์ คุ้มทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ต่ายขาว