ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์สุชาติ ขันธบุตร

อาจารย์น้ำอ้อย ปัญญา

อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร สินสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นสุมณ ยิ้มถิน

อาจารย์ประนอม สุขเกื้อ

ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง

อาจารย์เกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล

อาจารย์อรุณี ชัยศรี

อาจารย์กาญจนา พิศาภาค

ดร.วิชนี มัธยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา ศรีเพ็ชราพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์

อาจารย์ดารานัย รบเมือง

อาจารย์กัญญา กอแก้ว

ดร.ดวงหทัย รัตนสัจธรรม

ดร.พรพรรณ รัตนะสัจจะ

ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร

ดร.ปวีณา สุขสอาด

ดร.เอกชัย มาตวงศ์