Enter your keyword

บริการวิชาการงานวิจัย

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

1. ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
2. ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
3. ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
4. ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
5. ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
6. ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2560
7. ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560
8. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2558
9. ขั้นตอนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับงานวิจัย

1.จรรยาบรรณนักวิจัย
– จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางการปฏิบัติ
– จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2.ขั้นตอนการยืนจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
– ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
– แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
– รายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์เพื่อขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
– คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
– สัญญาโอนสิทธิบัตรขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
– คำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
– หนังสือมอบอำนาจ
– คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
3.คู่มือความปลอดภัยในงานการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย
4.รายชื่อวารสารและฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
– ฐานข้อมูล ISI
– ฐานข้อมูล TCI
– ฐานข้อมูลที่ สมศ., สกอ. สกว. ยอมรับ
5.แหล่งทุนงานวิจัย