อาจารย์มานพ สังข์แก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

อาจารย์กิตติศักดิ์ พ่วงช่อ