อาจารย์มนตรี สามงามดี
หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิกร  กระแจะจันทร์

อาจารย์ภณิดา หยั่งถึง