อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

อาจารย์ธนาวรรณ รัมมะภาพ

อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย

อาจารย์ปิยพงษ์ ชูจันอัด