คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้มาตรฐานสากล เป็นที่ต้องการของประเทศและนานาชาติ