นางสาวณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น
หัวหน้างานสำนักงานของศูนย์สุพรรณบุรี

นายนฤนาท เพ็งหมื่นราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายแดงเดช แนนเกี้ยง
นักวิทยาศาสตร์