นางสาวชนันธร สมจิตต์
หัวหน้างานสำนักงานของศูนย์นนทบุรี

นางสาวอัมไพวรรณ มารุตะพันธ์
นักวิทยาศาสตร์

นายพรยุทธ สายัณต์
นักวิทยาศาสตร์