Enter your keyword

post

กฏหมาย IT ในยุคดิจิตอล

กฏหมาย IT ในยุคดิจิตอล

กฏหมาย IT ในยุคดิจิตอล

กฏหมาย IT ในยุคดิจิตอล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ กฎหมาย IT ในยุดดิจิตอล โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัตเทพ พิทักษา จากสำนักงานกฎหมายคดีอินเตอร์ลอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Seminar for Computer Science โดยมี อ.ณิชานันท์ สมัครไทย และอาจารย์สุพลักษณ์ สโมสร เป็นอาจารย์ประจำวิชาและเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี