กำหนดการ
(เฉพาะผู้นำเสนอระดับปริญญาตรี)
วันที่
เปิดรับบทความ1 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา30 พฤศจิกายน 2563
วันแจ้งผลการพิจารณา 15 ธันวาคม 2563 
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์       30 ธันวาคม 2563  
วันจัดประชุมวิชาการ    15-16 มกราคม 2564
การลงทะเบียนและส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ระดับปริญญาตรี)

1. แบบฟอร์ม (Template)

1. กำหนดชื่อไฟล์ของบทความ คือ ชื่อการประชุมวิชาการ_ชื่อผู้ส่ง
ตัวอย่างเช่น  ผู้ส่งชื่อ วิทยา  ศาสตร์ดี  ให้กำหนดชื่อเป็น NCOST5U_WittayaS

2. บันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลชนิด Microsoft Word File (.doc / .docx) และ PDF File

2. แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์

1. เจ้าของบทความหรือผู้แทนส่งบทความกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์” พร้อมลงชื่อ

2. ส่งเอกสาร “แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์” พร้อมกับบทความฉบับเต็ม

ส่งเอกสารแบบฟอร์ม (Template) และแบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ มายัง E-mail: secretary@rmutsb.ac.th เพื่อยืนยันการลงทะเบียน


การส่งบทความฉบับสมบูรณ์

กำหนดให้ส่งบทความฉบับสมบูรณ์หลังการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความ (ในกรณีที่ต้องปรับแก้) พร้อมรายละเอียดการปรับแก้ ตามแบบฟอร์มข้อแก้ไข/ข้อเสนอแนะบทความ มายัง E-mail: secretary@rmutsb.ac.th