ขอบข่าย

ส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) ตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อพิจารณา ในด้านต่อไปนี้

1. Computer Science and Applications

1.1 Computer Systems and Software Engineering

1.2 Artificial Intelligence and Machine Learning

1.3 Information and Communication Technology and Applications

1.4 Data/Network Security and Applications

1.5 IOT and Internet Applications

1.6 Cloud Computing Applications

1.7 Multimedia and Virtual Reality

2. Science

2.1 Physics

2.2 Nanotechnology

2.3 Biology / Microbiology

2.4 Chemistry

2.5 Environment

3. Physical Education Sports Science and Health

3.1 Exercise Prescription for Fitness and Health

3.2 Physical Education

3.3 Sports Science and Health

3.4 Exercise Activity for Health

4. Mathematics and Statistics

4.1 Mathematics

4.2 Mathematics Modelling & Optimization

4.3 Computational Methods

4.4 Geometry & Its Application

4.5 Statistic Process

4.6 Probability & Statistics Applications

4.7 Mathematics & Statistics Education

5. Education

5.1 Computer Education & Training

5.2 Commerce Technology and e-Business Applications

5.3 Social Media Applications

6. Institutional Research

บทความที่เข้าร่วมนำเสนอจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Conference Proceedings)
2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ (The Journal of Science and Technology RMUTSB) Print ISSN: 2586-8101  Online ISSN: 2697-6447