รูปแบบการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science and Technology (NCOST) จะเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่าเท่านั้น (Oral Presentation) โดยแต่ละผลงานมีเวลาในการนำเสนอ 15 นาที (นำเสนอ 12 นาที และตอบคำถาม 3 นาที) แบบออนไลน์ผ่าน Google Meet