ยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (The 5th National Conference on Science and Technology, NCOST)

การประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

กำหนดการวันที่
เปิดรับบทความ1 สิงหาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา31 ตุลาคม 2563
วันแจ้งผลการพิจารณา 15 พฤศจิกายน 2563 
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์       30 พฤศจิกายน 2563  
วันจัดประชุมวิชาการ    15-16 มกราคม 2564

เรียนผู้สนใจทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science and Technology (NCOST) เรามีความยินดีที่จะเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนี้ ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา การประชุมวิชาการนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2560 และมีการดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการในทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทุกครั้ง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม และก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งที่แผ่ขยายออกไป
ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science and Technology (NCOST) จะมีกำหนดจัดในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ วิทยาศาสตร์ พละศึกษา สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การกีฬา คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา และการวิจัยสถาบัน ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และสถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง คณะกรรมการจัดการประชุมฯ และทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ
และประธานคณะกรรมการจัดการประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
The 5th National Conference on Science and Technology (NCOST)

อัตราค่าลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000.- บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภายนอก)500.- บาท
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิไม่เสียค่าใช้จ่าย
     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ E-mail: ncost@rmutsb.ac.th