ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)      เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่ื่อย่อ (ไทย)       ทล.บ.(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Technology (Multimedia Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   B.Tech. (Multimedia Technology)

ศูนย์พื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุพรรณบุรี

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    132   หน่วยกิต
click เพื่อดูรายละเอียด

“วิชาหลัก(Hi-light)”
– คอมพิวเตอร์กราฟิก
– เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล
– เทคโนโลยีการผลิตภาพเคลื่อนไหว
– การพัฒนาสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชาหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก) หรือ
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยใช้การเทียบโอนผลการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1 นักพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
2 นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3 นักสร้างภาพเคลื่อนไหว
4 นักพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และเว็บไซต์
5 นักพัฒนาเกมและสื่อเสมือนจริง
6 ผู้ประกอบการด้านมัลติมีเดีย

หันตรา
สุพรรณบุรี