ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of science Program in Microbiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ชื่อย่อ (ไทย) :        วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Microbiology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Sc. (Microbiology)

ศูนย์พื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา หันตรา

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   120 หน่วยกิต
click เพื่อดูรายละเอียด

“วิชาหลัก(Hi-light)”
– จุลชีววิทยาพื้นฐาน
– พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
– เครื่องมือทางจุลชีววิทยา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา หรือระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า หรือ
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา หรือระดับ อนุปริญญาทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทั้งนี้โดยใช้การเทียบโอนผลการ เรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา
1. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา)
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพในอุตสาหกรรมด้านอาหาร เกษตร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมด้านอาหาร เกษตร และอื่นๆทเี่กี่ยวข้อง
4. นักวิชาการ หรือผู้ช่วยนักวิจัย
5. พนักงานส่งเสริมการขาย วัสดุ สารเคมี และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
6. ประกอบอาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา