อาจารย์สิทธิกร มังคลา
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสุกรี แสงป้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สว่างศรี

อาจารย์ลลิตพัทธ์ สุขเรือน

อาจารย์เสริมศิริ ปราบเสร็จ