ดร.รุจิรา คงนุ้ย
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา เครือหงส์

ดร.สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ 

อาจารย์สุขพักตร์ แผนสมบูรณ์

อาจารย์กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง

อาจารย์ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์