ดร.อเนก พุทธิเดช
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง

อาจารย์อุปริฏฐา อินทรสาด

อาจารย์ดิษฐพล มั่นธรรม

อาจารย์วิลัยพร สิงห์เชื้อ

อาจารย์กานต์พิชชา แตงอ่อน

อาจารย์ประภาส กลับนวล

อาจารย์วรรณภรณ์ สุทนต์

อาจารย์กาญจนา ใจบุญ

อาจารย์นัสมล บุตรวิเศษ

ดร.ปนัดดา บุญมั่น