นางสาวณิชาภัทร กลิ่นบำรุง
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

นางสาวทักษญา พลอยอิ่ม
เจ้าหน้าที่งานบริหารและพัฒนาระบบ

นางสาวสุจิรา มากประมูล
เจ้าหน้าที่งานบริหารและพัฒนาระบบ

นางสาวปาณชญา ระชะตะ
เจ้าหน้าที่งานบริหารและพัฒนาระบบ