อาจารย์ปริญญา เกิดปัญญา
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ณัฐพงศ์ สนองคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์

ดร.ชยุติ เมฆอุไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี

อาจารย์ณิชานันท์ สมัครไทย

อาจารย์สุพัชชา ทัพสัพ