อาจารย์อนุชา ซาเฮาะ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง

อาจารย์ตะวัน ขุนอาสา

อาจารย์อภิชาติ โชคเหรียญสุขชัย

อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย

ดร.เอกชัย เนาวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินทุสร ปัสนะจะโน

อาจารย์สุพลักษณ์ สโมสร

อาจารย์พงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล

อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

ดร.นภา แซ่เบ๊

อาจารย์กรมวุฒิ นงนุช

อาจารย์ทรงรัฎต์ ชอุ่มดวง