อาจารย์ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์สุนทรี แก่นแก้ว

อาจารย์ทักศิณา คงสมลาภ

อาจารย์ชัชฎา ชวรางกูร

อาจารย์ภัทรภร อินทนาศักดิ์

อาจารย์วราภรณ์ มั่นทุ่ง

อาจารย์ณพงศ์ วรรณพิรุณ

ดร.วาฤทธิ์ กันแก้ว

ดร.สรชัย ชวรางกูร

ดร.ประเทือง วงษ์ทอง

อาจารย์วรารัตน์ นิยมค้า

ดร.พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ

อาจารย์มณฑิตา พูดสงคราม

อาจารย์ยุวดี โฉมแดง

อาจารย์อธิษฐ์ คู่เจริญถาวร

อาจารย์อภิชญา ขวัญแก้ว

ดร.สุวรรณี ธูปจีน

ว่าที่ ร.อ.พลปชา มณรัตนชัย

อาจารย์ธนวัฒน์ ถาวรกูล

อาจารย์ฐากร อยู่วิจิตร