ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่ื่อย่อ (ไทย)         วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     B.Sc. (Information Technology)

ศูนย์พื้นที่การศึกษา
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุพรรณบุรี

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125  หน่วยกิต
click เพื่อดูรายละเอียด

“วิชาหลัก(Hi-light)”
– การเขียนโปรแกรม
– โครงสร้างของคอมพิวเตอร์
– การประยุกต์ใช้งานฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชาหรือระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาพ.ศ. 2550 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ภาคผนวก ก) หรือ
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ หรือระดับอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าทั้งนี้โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาพ.ศ. 2552 และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่องแนวปฏิบัติในการด าเนินการการเทียบโอนผล การศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2555 รวมทั้ง ข้อบังคับประกาศที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน (ภาคผนวก ก) หรือ
2.2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.2550

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา
นักเขียนโปรแกรมประยุกต์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
นักจัดการข้อมูลและดูแลระบบฐานข้อมูล
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเว็ปไซต์
นักวิเคราะห์ข้อมูล

นนทบุรี
หันตรา
สุพรรณบุรี