ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Materials Innovation for Industry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):      วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย):        วท.บ. (นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Materials Innovation for Industry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.Sc. (Materials Innovation for Industry)

ศูนย์พื้นที่การศึกษา
นนทบุรี

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
click เพื่อดูรายละเอียด

“วิชาหลัก(Hi-light)”
– วัสดุและนวัตกรรม
– กระบวนการผลิตวัสดุ
– คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก.) หรือ
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหรือกระบวนการทางวัสดุ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1 นักทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ
2 นักวางแผนและควบคุมการผลิต