ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Data Science Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :       วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการการจัดการข้อมูล)
ชื่อย่อ (ไทย) :         วท.บ. (วิทยาการการจัดการข้อมูล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Data Science Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    B.Sc. (Data Science Management)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  125  หน่วยกิต

“วิชาหลัก (Hi-light) ”
– เรียนรู้ด้วยภาคทฤษฎีควบคู่กับปฏิบัติจริง วิเคราะห์และการจัดการข้อมูล แก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจและเชิงอุตสาหกรรม
– การพยากรณ์เชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
– การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ                                                                                                                                                    – ธุรกิจอัจฉริยะ                                  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า หรือ
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชาหรือระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 นักวิเคราะห์ข้อมูล
2 นักวิทยาการข้อมูล
3 นักจัดการข้อมูล
4 นักควบคุมคุณภาพ
5 ประกอบอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวางแผนการจัดการการขนส่ง นักวางแผนการผลิต  นักวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการการจัดการข้อมูลหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.รุจิรา คงนุ้ย 0806038749
ID_LINE kung_math