นางสาวนัทปภา หันนะเว
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นางสาววัลภา จุลรัตน์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา

นางสาวกานดาวดี โนชัย
เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา